Darbuotojai

Pateikta: 2010-02-26 (atnaujinta: 2022-10-24)

Pedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil. Nr.

Vardas, pavardė

Baigta mokymo įstaiga

Specialybė

Pareigos, kvalifikacinė kategorija

Telefono nr.
arba el. paštas

1.

Remigijus Malakauskas

Lietuvos kūno kultūros akademija

Sporto bakalauras, trenerio profesinė kvalifikacija (baigė treniravimo sistemų studijų (krepšinio ir futbolo specializacijos programą))

Direktorius (II vadybinė kategorija);

krepšinio  mokytojas metodininkas

(8 445) 78  974; +370687 48428

direktorius@sportas.kretinga.lm.lt

2.

Ingrida Grinevičienė

Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija (kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programa)

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui;

krepšinio  mokytoja

(8 445) 78  974

ugdymas@sportas.kretinga.lm.lt

 

3.

Marius Meškauskas

Vilniaus pedagoginis universitetas Sporto bakalauras, mokytojo kvalifikacija Futbolo mokytojas  

4.

Arimantas Mikaločius

Klaipėdos universitetas

Edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija (baigė kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programą)

Krepšinio mokytojas metodininkas

 

5.

Algimantas Pranaitis

Lietuvos Valstybinis kūno kultūros institutas

Fizinio auklėjimo dėstytojas

Rankinio vyr. mokytojas

 

6.

Tomas Balsys

Klaipėdos universitetas

Edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija (baigė kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programą)

Bokso  mokytojas

8  600  66  610

7. Aivaras Balsys Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija (baigė kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programą) Bokso  mokytojas  

8.

Aurimas Ivanovas

Lietuvos kūno kultūros akademija

 

Krepšinio  mokytojas

 

9. Vytautas Šližius Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto bakalauras, trenerio profesinė kvalifikacija (baigė treniravimo sistemų studijų (lengvosios atletikos ir krepšinio specializacijos programą)) Krepšinio mokytojas metodininkas  

10.

Irina Šlimienė

Vilniaus pedagoginis universitetas Sporto bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija Aerobikos mokytoja

 

11.

Ieva Januškienė

Klaipėdos universitetas

Edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija (baigė kūno kultūros ir sporto pedagogikos studijų programą);

Edukologijos magistras (baigė edukologijos studijų krypties švietimo vadybos studijų programą)

Aerobikos vyr.  mokytoja

8  620  64  671

12.

Henrikas Lubinas

Lietuvos sporto universitetas

Sporto ir pedagogikos bakalauras (baigė treniravimų sistemų studijų (krepšinio specializacija) programą.

Krepšinio mokytojas

 

13.

Regimantas Norvilas

 

Klaipėdos universitetas Edukologijos bakalauras, mokytojo profesinė kvalifikacija (baigė vaikystės pedagogikos studijų programą su papildoma kūno kultūros programa)

Sunkiosios atletikos  mokytojas metodininkas

 
14. Arvydas Bušeckas Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas Kūno kultūros dėstytojo kvalifikacija Sunkiosios atletikos  mokytojas metodininkas  
15. Povilas Šakinis Lietuvos kūno kultūros akademija Sporto bakalauras, trenerio profesinė kvalifikacija Krepšinio mokytojas  
16. Vaida Slušnienė Klaipėdos universitetas Ugdymo mokslų magistrė, fizinio aktyvumo ir sporto pedagogika Badmintono mokytoja  
17. Arvydas Balsevičius Lietuvos valstybinis kūno kultūros institutas Sporto šakos trenerio kvalifikacija Futbolo vyr. mokytojas  

 

Nepedagoginių darbuotojų sąrašas

Eil. Nr. 
Vardas, pavardė 
  
Pareigos 
  
Kontaktai

1.

Erika Bajalienė

Ūkio dalies vedėja

Tel. (8  445)  78  974

El. p.

ukis@sportas.kretinga.lm.lt

2.

Loreta Raudonienė

Vyr. buhalterė

Tel. (8  445)  78  974

El. p. buhalterija@sportas.kretinga.lm.lt

3.

Milda Žiubrienė

Raštinės vedėja

Tel. (8  445)  78  974

El. p. mokykla@sportas.kretinga.lm.lt

4. Dalia Sungailienė Bendrosios praktikos slaugytoja  

5.

Danutė Katkuvienė

Valytoja

 

6.

Daiva Piekienė

Budėtoja

 

7.

Vytautas Simonavičius

Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas

 

8.

Rimantas Miežetis

Vairuotojas

 

9. Diana Razmienė Valytoja  

 

PAREIGYBĖMS KELIAMI SPECIALIEJI REIKALAVIMAI

 

Direktorius privalo: 

1. turėti aukštąjį išsilavinimą;

2. turėti 3 metų pedagoginio darbo stažą;

3. būti išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių-psichologinių žinių kursą;

4. atitikti valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, reikalavimus;

5. mokėti užsienio kalbą ir dirbti kompiuteriu;

6. žinoti, išmanyti ir gebėti savo darbe pagal kompetenciją taikyti mokyklos veiklos organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo teisinius santykius, švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Švietimo ir mokslo ministro įsakymus, Kretingos rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymus, kitus teisės aktus;

7. gebėti savarankiškai planuoti, rengti ataskaitas, bendrauti, bendradarbiauti teikti konsultacijas, sklandžiai ir argumentuotai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;

8. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui privalo:

1. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą;

2. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams privalo:

1. išmanyti LR darbo ir žmonių saugos darbe įstatymus, poįstatyminius aktus, norminius dokumentus, priešgaisrinės saugos įstatymus, civilinės saugos pagrindus, higienos reikalavimus darbo vietoms;

2. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Treneris-sporto mokytojas privalo:

1. turėti aukštąjį pedagoginį išsilavinimą arba turėti vidurinį išsilavinimą ir būti išklausęs švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka pedagoginių ir psichologinių žinių kursą;

2. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Vyr. buhalteris privalo:

1. turėti aukštąjį arba aukštesnįjį buhalterinį išsilavinimą;

2. išmanyti LR buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus;

3. išmanyti darbo santykius reglamentuojančius  įstatymus ir poįstatyminius aktus;

4. išmanyti turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus;

5. išmanyti LR biudžetinių įstaigų įstatymą;

6. išmanyti LR biudžeto sandaros įstatymą;

7.  išmanyti LR mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus;

8.  išmanyti socialinių paslaugų teikimą reglamentuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus;

9. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

  Raštinės vedėjas privalo:

 1. turėti vidurinį arba aukštesnįjį išsilavinimą;

 2. mokėti dirbti kompiuteriu, išmanyti raštvedybos, archyvo tvarkymo reikalavimus;

  3. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Bendrosios praktikos slaugytojas privalo:

1. būti baigęs medicinos studijų  programą Lietuvos Respublikoje ir turėti atitinkamos profesinės kvalifikacijos diplomą;

2. žinoti visuminę sveikatos sampratą;

3. žinoti  visuomenės sveikatos priežiūros sistemos, kaip sudedamosios Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos dalies, struktūrą, funkcijas;

4.  mokyklos bendruomenės dalyvavimo, siekiant išsaugoti ir stiprinti mokinių sveikatą, reikšmę, jos įtraukimo į šią veiklą galimybes, būdus;

5.  Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius vaikų sveikatos priežiūrą, sveikatos saugą bei stiprinimą;

6.  vaikų sveikatos stiprinimo principus ir metodus;

7.  vaikų sveikatos rodiklius;

8.  veiksnius, darančius įtaką vaikų sveikatai;

9.  vaiko organizmo vystymosi anatominius, fiziologinius, psichologinius ypatumus, fizinės ir socialinės aplinkos veiksnių poveikį vaiko organizmo vystymuisi;

10.  mokinių ugdymo proceso organizavimo ypatumus ir dienos rėžimą;

11. vaikų sveikos mitybos principus ir taisykles;

12. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Vairuotojas privalo:

1. turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę valdyti nurodytos kategorijos automobilį;

2. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 

Pastatų ir sistemų priežiūros einamojo remonto darbininkas privalo:

1. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

Valytojas privalo:

1. gebėti vykdyti  pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas. 

 

Budėtojas privalo:

1. gebėti vykdyti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.